บรรณานุกรม 

กําจร  สุนพงษศรี.  ศิลปะสมัยใหม.  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2528. ขวัญใจ  เอมใจ.  คนเล็กๆ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสารคดี, 2544. คนตัวเล็ก [นามแฝง] . เขียนชีวิตดวยหนัง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพบนัเทิงเถิด, 2539. ชลูด  นิ่มเสมอ.  องคประกอบของศิลปะ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2542. ทิพยสุดา  ปทมุานนท.  กําเนิดสถาปตกรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ  มหาวิทยาลัย, 2542. วิษณุ  เจริญวงศ. “โลกหมุนรอบความรัก.” บันทึกสวนตวั. ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย, 2545. เอกภพ  เลิศรุงอรุณ. “ใกลกวาที่เราคิด.” การบรรยายในเทปโครงการศึกษาตอเนื่องของระบบ   Network Twentyone, เมษายน 2548. (เทปตลับ) 1 ตลับ 12 . อัศนีย  ชูอรุณ.  ความรูเกี่ยวกบัศิลปะภาพพมิพ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดยีนสโตร,   2532. Gaston, Bachelard.  The Poetics of  Space.   Boston : Boston Press, 196